Algemene Voorwaarden — Vesta Twente

Algemene voorwaarden Vesta Twente

 • Als u zich via de directe toegankelijkheid aanmeldt, voeren wij altijd eerst een screening uit om te controleren of wij u in behandeling kunnen nemen.
 • Wij vragen u om een zorgpas of identificatiemiddel mee te nemen bij een eerste afspraak, om het invoeren van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten verlopen.
 • Afmelden of wijzigen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, telefonisch of per mail. Bij een te late afmelding wordt de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht. Voor de fysiotherapie betekent dit een factuur welke niet gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. 
 • Mochten uw gegevens betreffende uw zorgverzekering gedurende de behandelepisode veranderen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Controleer a.u.b. zelf uw polisvoorwaarden. Bent u gedurende het lopend kalenderjaar bij een andere praktijk onder behandeling geweest, dan is dit voor onze administratie niet te controleren. U bent te allen tijde eindverantwoordelijk voor het beheer van uw zittingen conform uw ziektekostenverzekering.
 • Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een nota, voor de osteopathie ontvangt u altijd een nota welke u zelf moet declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Voor de fysiotherapie hebben wij afspraken met alle zorgverzekeraars, en declareren wij rechtstreeks digitaal voor contractueel afgesproken tarieven. 
 • De osteopaten zijn aangesloten bij het NRO. Wat betekend dat u, afhankelijk van uw aanvullende polis, de factuur (deels) kan declareren bij de zorgverzekeraar. Voor een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar kijk hier.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijkruimte.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.

Patiëntgegevens

 • Met de patiëntendossiers wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Bij schadeclaims tijdens afhandeling van juridische zaken geven wij alleen gegevens met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De patiënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn of haar medisch dossier. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij desbetreffende therapeut of onze administratie.  

Klachtenregeling

 • Als u klachten heeft over uw therapeut, neem dan eerst contact op met uw therapeut om het probleem te bespreken. Mocht dit geen oplossing bieden dan kunt zich richten tot de klachtenregeling voor fysiotherapeuten en osteopaten waarover informatie aanwezig is in de wachtkamer.

Betalingsvoorwaarden

 • De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit dan verkeert u in verzuim en wijzen wij u hierop in de vorm van een herinnering. Bij uitblijven van reactie en/of betaling geven wij het bedrag dat u moet betalen dan in behandeling bij een incassobureau. U moet op dat moment extra kosten betalen. De incassokosten die het incassobureau u zal opleggen, bedragen volgens de wet € 40,00, exclusief de rente. Bovendien wordt over alle kosten BTW berekend, omdat Vesta Twente niet BTW plichtig is moet u de BTW ook betalen. Als u ook gedurende het incassotraject in gebreke blijft, schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in. Het daarin verbonden proces- en executiekosten komen in dat geval eveneens voor uw rekening.